PHP

Język PHP, oprócz JavaScript, jest głównym językiem jakim posługuję przy tworzeniu oprogramowania. Korzystam z niego od czasów PHP4, gdy programowanie w PHP było proceduralen i nie obiektowe.

Właściwego pogramowania obiektowego nauczuła mnie dopiero praca nad projektem mojej pracy magisterskiej, zwanego roboczo Didactix 1, systemu webowego wspomagającego zarządzanie dydaktyką.

Projekt ten korzystał z frameworka ZNF, który wprowadzał wzorzec MVC, zbudowane na bazie projektu Apache Struts, a także mocno wykorzystywał XML. Do połączenia z bazą danych korzystał z PEAR:DB, PEAR:MDB2 oraz PDO.

Od 2009 roku korzystam z Zend Framework i Doctrine ORM.

W 2012 roku rozpocząłem pracę z Doctrine 2 ORM.

A od roku 2013 uczę się Zend Framework 2 i tego co przyniosło wprowadzenie PHP 5.3 (między innymi ang. namespace'y, ternary operator, itd).

W języku PHP realizowałem projekty następujących typów:

Free Web Hosting